Tot de taken van het College van Kerkrentmeesters behoort onder meer:

  • beheer en onderhoud van het kerkgebouw
  • schoonhouden van het kerkgebouw
  • ledenadministratie/kerkelijk bureau
  • financieel beheer en administratie
  • inkomstenwerving, acties (o.a. kerkbalans, zaalverhuur....)
  • oud papier,
  • collectebonnen

Beheer en verhuur van kerkgebouw: Maaike van der Ster

Schoonmaakdienst: Fam. van der Ster

De ledenadministratie en de financiële administratie worden verzorgd door Pieter de Graaf resp. Wout Hollander. Alle berichten aangaande huwelijk, geboorte, doop, belijdenis, verhuizen, overlijden en attestaties dienen echter aan de scriba, scriba@pkn-dehoeksteen.nl, te worden doorgegeven.

Kerkbalans - Vaste Vrijwillige Bijdrage

In januari wordt de actie "KERKBALANS" gehouden. Om de kerk als geheel financieel te kunnen dragen zijn de vaste vrijwillige bijdragen van groot belang. Wij maken U erop attent dat niet uw gehele bijdrage besteed kan worden voor de plaatselijke kerk. Een niet onbelangrijk bedrag moet worden afgedragen aan hogere kerkelijke organen, voor zending, predikantspensioenen enz.
Van ieder gemeentelid met een eigen inkomen verwachten we een bijdrage naar draagkracht. Uw bijdragen aan de kerk worden voor de inkomstenbelasting, na aftrek van een bepaald bedrag, als giften, dus eventuele aftrekposten, in aanmerking genomen. Dit geldt ook voor de per bank/giro betaalde collectebonnen, dit in tegenstelling tot uw contante collectebijdragen. Voor een nieuw belastingvoordeel moet u dit artikel beslist lezen.
Betalingen van vaste vrijwillige bijdragen of andere bijdragen kunnen worden gedaan op de volgende rekening: NL60 INGB 0000 1570 50 t.n.v. Protestantse Gemeente 'De Hoeksteen' te Benthuizen.
Tenslotte .....indien u ter gelegenheid van een feestelijke gebeurtenis of andere reden tot dankbaarheid de kerk eens extra wilt bedenken, dan kan dit ook op deze rekeningen.

Collectebonnen

Collectebonnen zijn te verkrijgen door overmaking van het juiste bedrag op rekening NL60 INGB 0000 1570 50 t.n.v. Protestantse Gemeente 'De Hoeksteen' te Benthuizen, onder vermelding van de betreffende vellen collectebonnen.

  • Wit: 30 bonnen à € 2,-- (1 vel kost € 60)
  • Blauw: 30 bonnen à € 1,-- (1 vel kost € 30)

Na bijschrijving zal de penningmeester u de bonnen komen brengen.

Oud papier

Elke derde donderdag van de maand wordt het papier opgehaald in samenwerking met openbare basisschool Arnoldus van Os. Dit kan alleen als het papier door u in handzame bundels of dozen vóór 18.00u aan de kant van de weg wordt gezet. Het papier kan eventueel ook nog tot 20.00u worden gebracht bij De Hoeksteen.

De papierophalers leveren met hun inzet een belangrijke financiële bijdrage aan de totale begroting van de kerk. Dit ligt zo rond de € 2500,00 per jaar. Contactpersoon: Ben Boon